Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Milanówek
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
 
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, nawy dalej ZAKŁADEM jest jednostką organizacyjną Miasta Milanówka, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. Organem założycielskim ZAKŁADU jest Rada Miasta Milanówka.
3. Siedzibą ZAKŁADU jest Miasto Milanówek.
4. Terytorialny zakres działania ZAKŁADU obejmuje teren Miasta Milanówka.
5. ZAKŁAD działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j - Dz.U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 z późń. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.),
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997r. Nr 9, poz. 43 z późń. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j - Dz.U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późń. zm.),
5) aktów wykonawczych do wymienionych ustaw,
6) uchwał Rady Miasta Milanówka,
7) zarządzeń Burmistrza Miasta Milanówka.

II. Przedmiot działalności ZAKŁADU

§ 2.
1. ZAKŁAD realizuje zadania Miasta Milanówka w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej poprzez prowadzenie działalności usługowej.
2. Do podstawowych zadań ZAKŁADU w szczególności należy:
1) gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, komunalnymi lokalami i budynkami użytkowymi oraz zarządzanie budynkami mieszkalnymi będącymi we władaniu Miasta Milanówka a nie stanowiącymi jego własności, wraz z terenem niezabudowanym przyległym do w/w nieruchomości budynkowych, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks cywilny, w ramach środków finansowych, przyznanych na ten cel, a w szczególności:
a) zabezpieczenie właściwego stanu sanitarno-porządkowego administrowanych posesji i budynków,
b) dokonywanie przeglądów technicznych budynków zgodnie z prawem budowlanym,
c) typowanie budynków i lokali do modernizacji oraz robót remontowych,
d) prowadzenie robót remontowych i modernizacyjnych w systemie własnym oraz zleconym,
e) prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i ksiąg obiektów,
f) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych z osobami wskazanymi przez Burmistrza Miasta Milanówka,
g) prowadzenie rozliczeń i windykacji należności czynszowych, należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, należności z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz za dostawę innych mediów,
h) przyjmowanie opłat czynszowych i innych należności,
i) organizowanie przetargów związanych z prowadzoną działalnością,
2) sprawowanie zarządu i administracji we wspólnotach mieszkaniowych, w których Miasto Milanówek jest współwłaścicielem a zarząd oraz administrowanie zostały powierzone ZAKŁADOWI w oparciu o przepisy ustawy o własności lokali lub Kodeksu cywilnego,
3) zarządzanie budynkami i terenem bazy ZAKŁADU oraz terenem zaplecza bazy ZAKŁADU,
4) zarządzanie następującymi obiektami komunalnymi: targowiskiem miejskim, basenem kąpielowym.
3. ZAKŁADOWI mogą być również powierzone przez Burmistrza Miasta Milanówka inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej, których realizacja może być prowadzona przez zakład budżetowy, po uprzednim zapewnieniu środków finansowych na ich wykonanie, a w szczególności:
1) konserwacja pionowych znaków drogowych,
2) konserwacja słupów ogłoszeniowych,
3) konserwacja miejskich placów zabaw dla dzieci,
4) czyszczenie studzienek kanalizacyjnych.

III. Organizacja ZAKŁADU

§ 3.
1. ZAKŁADEM kieruje Dyrektor.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie ZAKŁADU na zewnątrz,
2) opracowywanie rocznych planów finansowych ZAKŁADU,
3) zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów finansowych ZAKŁADU,
4) zabezpieczenie mienia ZAKŁADU,
5) zapewnienie efektywnego wykorzystania mienia ZAKŁADU,
6) prowadzenie polityki zatrudnienia zapewniające efektywne wykonanie zadań ZAKŁADU,
7) wykonywanie funkcji kierownika ZAKŁADU w rozumieniu Kodeksu pracy,
8) określenie wewnętrznej organizacji ZAKŁADU.

§ 4.
1. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Milanówka.
2. Burmistrz Miasta Milanówka wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora.

§ 5.
1. W zakresie działalności ZAKŁADU Dyrektor wykonuje czynności zwykłego zarządu.
2. Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych ZAKŁADU składa jednoosobowo Dyrektor.
3. Czynność prawna, powodująca powstanie zobowiązania pieniężnego wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego.
4. Dyrektor może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe do wysokości kwot wydatków określonych w planie finansowym ZAKŁADU.
5. Dyrektor może dokonywać zmian w planie wydatków ZAKŁADU w ciągu roku budżetowego pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji budżetu.
6. Dyrektor może dokonywać zmian w wydatkach inwestycyjnych w ramach przyznanych środków finansowych na ten cel, po wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta Milanówka.
7. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników w miarę potrzeb.

§ 6.
1. Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
2. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Główny Księgowy.

§ 7.
1. Szczegółową organizację ZAKŁADU oraz zakres działalności poszczególnych komórek określa Regulamin Wewnętrznej Organizacji Zakładu.
2. Regulamin Wewnętrznej Organizacji Zakładu zatwierdza Dyrektor.

§ 8.
1. Zasady wynagradzania i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Zakładu.
2. Regulamin Wynagradzania Pracowników Zakładu zatwierdza Dyrektor.

IV. Finanse ZAKŁADU

§ 9.
1. ZAKŁAD prowadzi działalność finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych.
2. ZAKŁAD pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3. Przychodami własnymi ZAKŁADU są w szczególności:
1) dotacje,
2) wpływy od osób fizycznych i prawnych,
3) wpływy ze świadczonych usług,
4) odsetki od środków na rachunku bankowym,
5) przychody z tytułu świadczonych usług związanych z działalnością administrowania i zarządzania budynkami i obiektami. 
4. ZAKŁAD może otrzymywać z budżetu Miasta Milanówka dotację przedmiotową oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
5. W zakresie określonym w przepisach odrębnych ZAKŁAD może otrzymywać także dotację podmiotową.
6. Podstawą gospodarki finansowej ZAKŁADU jest roczny plan finansowy.
7. Sprawy finansowe ZAKŁADU prowadzi Główny Księgowy.
8. W stosunku do Głównego Księgowego mają zastosowanie przepisy dotyczące praw i obowiązków głównego księgowego.
9. Nadzór nad sprawami ZAKŁADU sprawuje Dyrektor.

§ 10.
1. ZAKŁAD posiada odrębny rachunek bankowy.
2. ZAKŁAD rozlicza się z budżetem Miasta Milanówka.
3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń ZAKŁADU z budżetem Miasta Milanówka przeprowadza osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta Milanówka.

V. Przepisy końcowe

§ 11.
1. ZAKŁAD używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem NIP i REGON oraz telefonami kontaktowymi.
2. Zmiany niniejszego statutu dokonywane będą w trybie jego nadania.


Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 01-01-2014 00:00.
Liczba odsłon podstrony: 4134