Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami zbierania plików "cookies". Pokaż Zamknij

Czekaj...

Deklaracja dostępności

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
z dnia 4 grudnia 2020 r.


w sprawie: polecenia pracownikom biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonywania pracy zdalnej.

 

 

Na podstawie § 21 i §22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 2132) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka nr 184/VIII/2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. polecam pracownikom biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku wykonywanie pracy zdalnej, z wyłączeniem pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Kadr i Płac oraz kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie zadań realizowanych przez te komórki.

 

§ 3

Niniejsze Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom oraz pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązywania do dnia 27 grudnia 2020 r.

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Milanówku

 

/-/ Joanna Oknińska