Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami zbierania plików "cookies". Pokaż Zamknij

Czekaj...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

1. Wstęp Deklaracji

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zgkim-milanowek.pl.


Data publikacji strony internetowej2020-08-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji2020-08-04

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Joanna Oknińska adres poczty elektronicznej . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

2. Dostępność architektoniczna

 

Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.

 

Siedziba Zakładu (ul. Spacerowa 4) główne wejście od ulicy Pasiecznej:

Obiekt częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazdy, szerokie korytarze. Toalety w obiekcie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jedno bezpłatne miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej od strony ul. Pasiecznej oznaczone znakiem poziomym P-24, bez krawężników. Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie: tel. 22 755 81 89
lub drogą elektroniczną: