Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami zbierania plików "cookies". Pokaż Zamknij

Czekaj...

Zakład Gospodarki Komunalnej
i mieszkaniowej w Milanówku

aktualności

o nas

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, jest jednostką organizacyjną Gminy Milanówek, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

ZGKiM realizuje zadania Gminy Milanówek w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej poprzez wprowadzenie działalności usługowej.

Do podstawowych zadań ZGKiM w szczególności należy:

 • gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami i budynkami użytkowymi oraz zarządzanie budynkami mieszkalnymi będącymi we władaniu Gminy Milanówek;
 • sprawowanie zarządu i administracji we Wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Milanówek jest współwłaścicielem a zarząd oraz administrowanie zostały powierzone Zakładowi;
 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej (niskiej i wysokiej);
 • bieżące utrzymanie i konserwacja dróg gminnych;
 • utrzymanie porządku i czystości oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych;
 • zarządzanie targowiskiem miejskim oraz terenem kąpieliska miejskiego

Zakład dysponuje własną grupą remontowo-budowlaną, która wykonuje prace związane z bieżącą konserwacją, prace remontowe oraz porządkowe w administrowanych zasobach. Grupa realizuje także zadania polegające na utrzymaniu porządku i czystości w mieście, pielęgnację zieleni, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wszelkie prace zlecone przez Gminę. Dążymy nie tylko do utrzymania zasobów w należytym stanie, lecz także pragniemy w miarę możliwości finansowych, podnosić standard obiektów poprzez ich modernizację.

nasza działalność

Od początku 2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Zakres zadania obejmuje:

 • bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej;
 • remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej;
 • remonty cząstkowe chodników na terenie miasta

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej obejmuje wypełnienie cząstkowe w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych kruszywem betonowym, kruszywem łamanym kamiennym, destruktem asfaltowym oraz mieszanką kruszywo-ziemną.

Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej polegają na naprawach cząstkowych tych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z ewentualnym uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego.

Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta obejmuje remont istniejącej, zdegradowanej nawierzchni chodników polegający na przestawieniu istniejącej nawierzchni z wykorzystaniem zdemontowanych elementów nawierzchni lub odtworzeniu przy użyciu nowego materiału.

Również od początku 2019 roku nowym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta Milanówka.

Pielęgnacja zieleni niskiej obejmuje:

 • koszenie trawników (m.in.: parki miejskie, skwery);
 • sadzenie drzew i krzewów;
 • przygotowanie rabat i kwietników do obsadzenia;
 • sadzenie kwiatów jednorocznych i bylin;
 • strzyżenie żywopłotów;
 • pielenie kwietników i skupin krzewów;
 • zasilanie roślin jednorocznych;
 • wykonanie oprysku chemicznego;
 • obcinaniu przekwitniętych kwiatostanów i zbędnych pędów przy krzewach;
 • usunięciu odrostów przy drzewach;
 • wykarczowaniu zakrzaczeń;
 • rozłożeniu zrębków;
 • podlewaniu roślin jednorocznych oraz wszystkich młodych nasadzeń drzew i krzewów;
 • rozstawienie gazonów oraz zawieszenie kwietników wiszących

Prace związane z pielęgnacją zieleni wysokiej polegają na:

 • wycince drzew;
 • wykonaniu zabiegów w obrębie korony drzewa (usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi)

Od początku 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przejął zadanie związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, które obejmuje:

 • prace porządkowe polegające na zbieraniu porzuconych odpadów na terenie miasta Milanówka na chodnikach, ścieżce rowerowej, skwerach, rabatach, gazonach, kwietnikach, na trawnikach;
 • sprzątanie poprzez zamiatanie (ręczne lub mechaniczne) chodników, ulic, ścieżki rowerowej, zatok parkingowych, kładek na torami PKP, ogólnodostępnych terenów publicznych;
 • grabienie skwerów, trawników i przydrożnych pasów zieleni;
 • interwencyjne sprzątanie miasta w niedzielę i święta oraz podczas imprez miejskich;
 • codzienna (oprócz niedziel i świąt) obsługa koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta;
 • usuwanie ogłoszeń i reklam z miejsc do tego nieprzeznaczonych, przede wszystkim z drzew, lamp ulicznych, słupów energetycznych, murów, ekranów akustycznych i ogrodzeń nieruchomości należących do miasta;
 • utrzymanie w należytym porządku i czystości zatok i wiat przystankowych

Kolejnym nowym zadaniem, które realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od początku 2020 roku jest zimowe utrzymanie bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Utrzymanie zimowe dróg odbywać się będzie w okresach zimowych warunków pogodowych. Okres gotowości do ZUD przyjmuje się w terminie od 7 stycznia do 3 marca oraz od 4 grudnia do 31 grudnia (zgodnie z "Opracowaniem mapy rozpoczęcia sezonu zimowego w Polsce" Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy, Instytut Badawczy w Warszawie, luty/marzec 2015). W przypadku zaistnienia zimowych warunków (tj. dobowa temp. powietrza <0 C) w okresach innych niż wyżej przewidywane, okres gotowości może zostać wydłużony.

Przewidywana ilość kilometrów w ZUD w okresie trwania usługi wynosi 1500 km.

Zimowe utrzymanie bezpieczeństwa na drogach zgodnie ze standardami obejmuje utrzymanie całodobowej gotowości do podjęcia pracy w zakresie ZUD oraz działania mające na celu usuwanie skutków zimy, zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta Milanówka w tym:

 • oczyszczanie jezdni ze śniegu lub zwalczanie śliskości zimowej na drogach;
 • odśnieżanie (mechaniczne lub ręczne) i/lub zwalczanie śliskości chodników nieprzylegających bezpośrednio do prywatnych posesji oraz przy posesjach niezamieszkałych);
 • odśnieżanie (mechaniczne lub ręczne) i/lub zwalczanie śliskości kładek nad torami PKP, zatok postojowych, skwerów;
 • odśnieżanie i/lub zwalczanie śliskości przystanków komunikacji miejskiej;
 • posypywanie mechaniczne jezdni i chodników, kładek nad torami PKP;
 • systematyczne uzupełnianie pojemników na piach;
 • monitorowanie prognozy pogody, w celu skutecznego podjęcia działań zapewniających przejezdność ulic, dróg oraz bezpieczne poruszanie się po chodnikach w mieście.

informacje

Społeczna Komisja Mieszkaniowa została powołana Zarządzeniem Burmistrza jako społeczny organ kontroli opiniujący sprawy lokalowe, a w szczególności dotyczące:

 • weryfikacji dotychczasowych list i wniosków osób oczekujących na najem mieszkań z mieszkaniowego zasobu Gminy Milanówek;
 • ustalenia poszczególnych kategorii list osób oczekujących na najem mieszkań z mieszkaniowego zasobu Gminy Milanówek;
 • zakwalifikowania osób do wpisania na listy oczekujących na zawarcie umowy najmu;
 • rozpatrywania uwag i zastrzeżeń oraz odwołań do opracowanych i podanych do publicznej wiadomości projektów list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny, socjalny, pomieszczenie tymczasowe;
 • propozycji zawarcia umowy najmu konkretnego lokalu mieszkalnego dla osób spełniających kryteria określone w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Milanówek;
 • przeprowadzania wizji lokalowych w miarę potrzeb, w celu sprawdzenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób składających wnioski;
 • przeprowadzania, w miarę potrzeb, rozmów indywidualnych z osobami ubiegającymi się o umieszczenie na liście oczekujących na zawarcie umowy najmu lub z osobami wskazanymi do konkretnego najmu lokalu mieszkalnego;
 • przedkładania ustalonych projektów list Burmistrzowi Miasta Milanówka w celu ich akceptacji.

Komisja nie jest organem opiniodawczym w sprawach lokalowych dotyczących wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego(z mocy prawa).

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem jest zadaniem własnym Gminy prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Gmina Milanówek realizuje je poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Na zasób mieszkaniowy Gminy składają się następujące grupy nieruchomości:

 • stanowiące własność Gminy Milanówek;
 • będące we współwłasności;
 • będące w zarządzie Gminy Milanówek

Łącznie Gmina Milanówek dysponuje 203 lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi i pomieszczeniem tymczasowym) o łącznej powierzchni użytkowej 8019,43 m2 w sumie w 40 budynkach. Gmina pozyskuje lokale mieszkalne w wyniku naturalnego ruchu ludności w ramach posiadanego zasobu mieszkaniowego.

W zasobie mieszkaniowym Gminy stawki czynszu ustala organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie obowiązująca, na podstawie Zarządzenia Nr 177/VI/2011 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 22.11.2011 r., stawka bazowa czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Milanówek wynosi - 5,92 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są:

 • przychody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne;
 • przychody z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych;
 • środki z budżetu Gminy (dotacje)

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Milanówek określa Uchwała Nr 19/V/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 2015 r.

targowisko

Targowisko Miejskie w Milanówku znajduje się przy ul. Piłsudskiego 14 i jest czynne od poniedziałku do soboty. Targowisko Miejskie prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a nadzór nad nim pełni Burmistrz Miasta Milanówka. Targowiskiem kieruje Administrator Targowiska.

Na targowisku obowiązuje dzienna opłata targowa określona Uchwałą Nr 100/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 października 2019 r. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku.

Wszyscy użytkownicy targowiska zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Targowiska Miejskiego przyjętego Uchwałą Nr 111/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 142/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r.

basen

Kąpielisko Miejskie w Milanówku znajduje się przy ul. Sportowej 70B. Terenem kąpieliska o powierzchni 1,4216 ha, na którym znajduje się niecka basenowa o wymiarach 50 x 20, zaplecze sanitarne i techniczne oraz brodzik dla dzieci o głębokości 0,45 m, zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Basen został oddany do użytku w 1970 r. Ponownie (od 2016 r.), po kompleksowym remoncie, obiekt został uruchomiony 29 czerwca 2019 r.

Kąpielisko jest czynne jedynie z sezonie letnim od czerwca do sierpnia. Korzystanie z kąpieliska miejskiego możliwe jest tylko w obecności ratowników wodnych. Jest ono dostępne dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych użytkowników posiadających ważne bilety wstępu lub uprawnienia do wstępu wolnego. Decyzję o wysokości cen biletów podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka. Wszyscy użytkownicy kąpieliska miejskiego zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Milanówku.

30 września 2022 r. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Milanówku został zlikwidowany.

 

Zadania ZGKiM przejął
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Urzędu Miasta Milanówka.

 

Strona zawiera treści archiwalne.